نماینده انحصاری

May 24, 2021

س: چگونه می توانم تنها نماینده شرکت شما باشم؟

پاسخ: شما می توانید یک نماینده باشید. اما نه تنها نماینده.ما به هر مشتری به عنوان دوست خود احترام می گذاریم و صمیمانه با آنها تجارت می کنیم و با آنها دوست می شویم ، مهم نیست از کجا آمده باشند.