آزمایش بزاق چیست؟

May 24, 2021

س: آزمایش بزاق چیست؟آیا همه آنها در BFARM هستند؟

A: 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card و 2019-nCoV Saliva Ag EASY TEST در BFARM آلمان هستند.

و ما نمونه را برای تأیید خودآزمایی به آزمایشگاه می فرستیم.