زمان تحویل حمل و نقل آزمایش بزاق چیست؟

May 24, 2021

س: زمان تحویل کالا چیست؟

A: پس از پرداخت در مدت 7 روز. از آنجا که ظرفیت تولید ما بیش از 3000000 تست در روز است.

البته ، این شامل کالای جدید نیست.