تست آسان در ماه مه به بازار فروخته می شود.

May 24, 2021

آخرین اخبار شرکت تست آسان در ماه مه به بازار فروخته می شود.

محصول جدید 2019-nCoV Saliva Ag EASY TEST در ماه مه به بازار عرضه می شود.

تست سوت زدن آزمایش بزاق نسل 3 COVID-19 Ag است.تفاوت های زیادی بین آزمون The Whistling و سایر تست های برند وجود دارد.
convenient راحت تر: گام دیگری برای چکیدن نیست
comfortable راحت تر: بدون نمونه گیری پیچیده تر و دردناک تر
fashionable شیک تر: توسط افراد بیشتری پذیرفته می شود

آخرین اخبار شرکت تست آسان در ماه مه به بازار فروخته می شود.  0